UL. RYBACKA 1,
62-320 MIŁOSŁAW

+48 61 438 20 91
biuro@rybymiloslaw.pl

 

 

 

Gospodarstwo Rybackie „Miłosław” Sp. z o. o.
informuje realizacji przedsięwzięcia

 

pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, samochodu terenowego z basenem do przewozu ryb oraz przyczepy rolniczej"

 

 Celem operacji jest:

 

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

 

Planowane efekty operacji to:

 

W ramach realizacji operacji planuje się zakup maszyn i urządzeń: ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, samochodu ciężarowego, basenu do przewozu ryb z oprzyrządowaniem i montażem, przyczepy rolniczej dla gospodarstwa karpiowego dla wykonywania szerokiego zakresu prac przy chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym. Realizacja operacji wpłynie na poprawę organizacji pracy i ekonomiki produkcji, dobrostan i zdrowotność ryb oraz BHP.

 

Wartość operacji wynosi 364.017,27 zł

 

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 147.974,50 zł w ramach działania 2.3. „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 - "Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Współfinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 110.980,87 zł